ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Βάση Δεδομένων διαρθρώνεται σε οντότητες (Records) με κύρια οντότητα το Πρόσωπο, και ως ανάλογα συμπληρωματική τον Θεσμό, και δευτερεύουσες οντότητες την Πηγή (Γεγονός) και τον Τόπο. Η Βάση συμπληρώνεται από δύο άλλες βοηθητικές οντότητες, το Επώνυμο και το Βαπτιστικό Όνομα. Τέλος, ιδιαίτερη οντότητα αποτελεί η Σχέση, η οποία προκύπτει από τη σύνδεση των παραπάνω οντοτήτων μεταξύ τους.

Κάθε οντότητα δομείται από ένα σύνολο πεδίων (Fields) (όπως αναλύονται παρακάτω), τα οποία ομαδοποιούνται σε χαρακτηριστικές ενότητες και περιέχουν τις επεξεργασμένες πληροφορίες που αφορούν κάθε πρόσωπο. Οι κωδικοποιημένες λεκτικές πληροφορίες (σε μορφή όρων), τις οποίες περιέχουν τα πεδία, αναλύονται ή ερμηνεύονται, όπου υπάρχει ανάγκη, στα σχετικά Γλωσσάρια.

Η ιστοσελίδα εμφανίζεται σε ελληνική και αγγλική μορφή. Το περιεχόμενο ωστόσο των πεδίων κάθε οντότητας στη Βάση Δεδομένων προσφέρεται προς το παρόν μόνο στην ελληνική γλώσσα.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ – ΠΕΔΙΩΝ

Οντότητες

Α. Πρόσωπο (κύρια οντότητα)
Β. Θεσμός (κύρια οντότητα)
Γ. Πηγή (δευτερεύουσα οντότητα)
Δ. Τόπος (δευτερεύουσα οντότητα)
Ε. Σχέση (οντότητα)
Στ. Οικογενειακό όνομα (Επώνυμο) (υπο-οντότητα)
Ζ. Βαπτιστικό όνομα (Όνομα) (υπο-οντότητα)

Α. ΠΡΟΣΩΠΟ

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
1. Επώνυμο (Ελληνικά ή Ιταλικά)
2. Επώνυμο (Λατινικό)
3. Πατρικό επώνυμο (Ελληνικά ή Ιταλικά) [Στην περίπτωση των παντρεμένων γυναικών]
4. Επώνυμο (Παραλλαγές): λατινική, ελληνική και ιταλική εκδοχή
5. Όνομα (Ελληνικά ή Ιταλικά)
6. Όνομα (Λατινικό)
7. Όνομα (Παραλλαγές: λατινική, ελληνική και ιταλική εκδοχή
8. Όνομα πατέρα ή συζύγου
9. Παρωνύμιο (Ελληνικά ή Ιταλικά)
10. Παρωνύμιο (Λατινικά)
11. Αύξων Αριθμός
12. Φύλο
13. Καταγωγή
14. Γένος (Λατινικός όρος)
15. Προέλευση (Λατινικός όρος)
16. Προσωπικό καθεστώς
17. Κοινωνικό καθεστώς (Λατινικός όρος)
18. Τίτλος (Λατινικός όρος)
19. Αξίωμα (Λατινικός όρος)
20. Επάγγελμα (Λατινικός όρος)
21. Αποικία

2. FLORUIT
22. Έτος πρώτης αναφοράς (ζωντανός)
23. Έτος τελευταίας αναφοράς (ζωντανός)
24. Έτος πρώτης αναφοράς (μακαρίτης/quondam)

3. ΣΧΟΛΙΑ
25. Σχόλια

4. ΣΧΕΣΕΙΣ
26. Γεγονός (Ρόλος)
27. Συγγένεια
28. Εξάρτηση
29. Άλλες Σχέσεις (πρόσωπα)
30. Τόπος
31. Θεσμός

Β. ΘΕΣΜΟΣ

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
1. Όνομα (Ελληνικά)
2. Όνομα (Παραλλαγές) (Ελληνικά και Λατινικά)
3. Κατηγορία
4. Τύπος
5. Δόγμα
6. Αποικία
7. Θέση (χάρτης)
8. Πρώτη αναφορά (έτος)
9. Τελευταία αναφορά (έτος)
10. Σχόλια

2. ΣΧΕΣΕΙΣ
11. Γεγονός (Ρόλος)
12. Τόπος
13. Πρόσωπα (αντίστροφη σχέση)
14. Θεσμός (αντίστροφη σχέση)

Γ. ΠΗΓΗ

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
1. Όνομα
2. Αριθμός
3. Έτος έκδοσης εγγράφου
4. Μήνας έκδοσης εγγράφου
5. Ημέρα έκδοσης εγγράφου
6. Αντίγραφο ή Καταχώριση (έτος)
7. Τόπος έκδοσης εγγράφου
8. Γλώσσα
9. Είδος πηγής
10. Κατηγορία εγγράφου

2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
11. Περίληψη
12. Κείμενο

3. ΑΝΑΦΟΡΑ
13. Αρχειακή παραπομπή
14. Φύλλο
15. Βιβλιογραφική παραπομπή
16. Σελίδα
17. Αριθμός
18. Βιβλιογραφική παραπομπή (επιτομή)
19. Σελίδα
20. Αριθμός

5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΠΩΝ
21. Τόποι

6. ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
22. Ημερομηνία
23. Είδος εγγράφου
24. Κατηγορία εγγράφου
25. Εκδότης

Δ. ΤΟΠΟΣ

1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
1. Όνομα (Ελληνικά)
2. Όνομα (Παραλλαγές) (Ελληνικά, Λατινικά)
3. Θέση

2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
4. Έτος πρωιμότερης αναφοράς
5. Είδος τόπου (Λατινικός όρος)
6. Αποικία
7. Διαμέρισμα (Λατινικός όρος)
8. Σεξτέριο (Λατινικός όρος)
9. Τούρμα (Λατινικός όρος)
10. Πόλη
11. Καστελανία (Λατινικός όρος)
12. Χωριό
13. Περιοχή
14. Σχόλια

Ε. ΣΧΕΣΗ

1. Δελτίο αφετηρία
2. Τύπος σχέσης
3. Δελτίο στόχος
4. Είδος σχέσης
5. Πρώτη Ημερομηνία (πηγή)
6. Τελευταία Ημερομηνία (πηγή)
7. Δελτίο πηγής
8. Περιγραφή σχέσης

Στ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΟΝΟΜΑ

1. Όνομα (Παραλλαγές): λατινική, ελληνική και ιταλική γλώσσα
2. Τύπος

Ζ. ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑ

1. Όνομα (Παραλλαγές): λατινική, ελληνική και ιταλική γλώσσα
2. Τύπος
3. Φύλο