Tafel-Thomas Concessio Crete
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Έτος
1211
Μήνας
Σεπτέμβριος
Ημέρα
-
Αντίγραφο ή Καταχώριση
-
Τόπος Έκδοσης
Rivoaltum
Γλώσσα
λατινική/latin
Είδος
δημόσιο έγγραφο/public document
Κατηγορία
Απόφαση/Επιστολή δόγη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Περίληψη
Απόφαση του δόγη της Βενετίας, Pietro Ziani, με την οποία το νησί της Κρήτης παραχωρείται σε βενετούς πολίτες (Concessio insulae Cretensis). Καταγράφονται όλα τα ονόματα όσων συμμετέχουν στην αποστολή, ομαδοποιημένοι σε σεξτέρια και σε κάθε σεξτέριο σε milites και pedites.
Κείμενο
In nomine domini Dei et salvatoris nostri Ihesu Christi. Anno Domini millesimo ducentesimo undecimo, mense Septembris, indictione quinta decima. Rivoalto. Nos Petrus Ziani, Dei gratia Venecie, Dalmacie atque Chroacie Dux, dominus quarte partis et dimidie tocius Imperii Romanie, cum nostris iudicibus et sapientibus conscilii, collaudatione populi Venecie, cum nostris successoribus damus et concedimus nostram totam insulam Cretensem vobis dilectis fidelibus nostris, viris Venetis, quorum nomina scripta hahentur inferius, et illis, quos Dux cum maiori parte sui conscilii, qui per nos ibi erit, per sue concessionis cartam vobis duxerit sociandos, qui cum eis simul esse debetis, milites centum triginta duo, et pedites quadraginta octo, vestrisque et eorum heredibus ac proheredibus imperpetuum, excepto a Tartaro usque ad Fascheam, secundum quod extenditur iuxta mare ex hac parte. Et hoc est unum caput. Et aliud caput est Temalum; et ab ipso Temalo de foris versus orientem uno milliario, et ab alia parte ipsius Temali versus occidentem milliario uno, et a Tartaro (versus) usque ad suprascriptum milliarium versus orientem retro tramite, et ultra Temalum orientem et austrum atque versus occidentem circumquaque uno milliario, cum civitate Candida et supradicto castello Temalo cum omnibus, que continentur infra designationem hanc, que in nobis et nostro comuni remanent, et excepto, si argentera in insula supradicta inventa fuerit, et fluvius, qui aurum ducat, que omnia similiter esse debent de nostro comuni. Reliquum vero tocius insule sit vestri iuris; ita tamen, quod unusquisque miles ex vobis sex partes possideat, et quilibet peditum habeat unam partem tantum. Debetis habere insulam suprascriptam preter illa, que exceptata sunt, cum omni longitudine et latitudine sua, potestate plena habendi, tenendi, vendendi, donandi, comutandi et imperpetuum possidendi, et quidquid inde vobis placuerit, faciendi, nullo vobis homine contradicente. Preterea etiam in civitate Candida terras vel casas habere debetis convenientes, quas unicuique vestrum, sicut vos decet, Dux, qui erit ibi cum suo conscilio, asignare et dare debet secundum providentiam suam. Similiter debetis habere prata pauca vel multa pro equis pascendis et pro aliis animalibus secundum providentiam Ducis et conscilii sui. Sciendum tamen est, quod possessiones vestras nec vendere nec alienare debetis, nisi Venetis, et eis etiam non sine consensu Ducis et maioris partis conscilii, et in loco vestro alium dimittere ibi vel instituere non debetis sine consensu Ducis et maioris partis conscilii. Vos autem nobis estis vinculo fidelitatis astricti et salvare custodire, manutenere et defendere insulam suprascriptam contra omnem hominem ad honorem nostrum et successorum nostrorum et Venecie, et sic se debebunt astringere filii vestri vel successores post decessum vestrum infra unum annum, si etatem habuerint; et si non habuerint etatem, debebunt dimittere hominem in loco suo, usque dum pervenerit ad etatem, in providentia Ducis et maioris partis conscilii, illi videlicet vestri heredes vel successores, qui illas vestras possessiones habebunt, et illi, in quibus erunt alienate, nobis et successoribus nostris. Debetis autem, vos milites, videlicet unusquisque ex vobis, et illi, qui possessiones vestras habebunt, ut supra legitur, equum unum de armis et alias duas equitaturas et seutiferos duos [habere]. Similiter habere debet unusquisque miles obergum aut pançeriam uel capironem et alia arma, sicut decet; peditum vero quilibet armatus esse debet, sicut convenit. Ecclesias autem omnes suprascripte insule debetis habere liberas et ministros earum; sed de possessionibus earum sic esse debet, sicut statuerit Dux, qui erit ibi cum suo conscilio. De facto laycorum Grecorum tam in personis, quam in mobilibus, sit in providentia Ducis et sui conscilii. Homines vero Venetiarum debetis in tota insula salvos et securos habere in personis et rebus et sine ulla exactione et dattione, similiter et servitores eorum, eundo et redeundo; et si contingerit, alicui Venetorum dampnum fieri in ipsa insula, dabitis operam ad recuperandum sua bona, bona fide, sine fraude. Et debent homines de Venecia habere liberam potestatem extraendi omnia mercimonia, quecunque voluerint, de insula ipsa sine ulla contrarietate. Et vos milites et pedites ibi constituti habeatis potestatem libere mercationem facere secundum usum mercatorum; verumtamen de victualihus extraendis remaneat in potestate Ducis. Vos autem nullam institutionem facere debetis in facto mercimoniorum, que dampnum vel hominibus Venetis. Amicos Venecie debetis habere amicos, et inimicos Venecie debetis, sicut nos, inimicos habere, et cum illis nullam trevam nullamque pacem facere sine nostro et nostrorum successorum consensu, vel sine consensu Ducis, qui in illo loco erit cum suo conscilio. Laudes nobis et successoribus nostris in archiepiscopatu et episcopatibus decantari facietis quater in anno: in nativitate Domini, in pascha Resurrectionis, in festo sancti Marci et in festo maioris ecclesie Cretensis. Contra intradictum nostrum et successorum nostrorum alicui passagium non concedetis et eis passagium non contradicetis, quibus illud voluerimus dare. Et quociens nos exercitum fecerimus et successores nostri, debetis facere, sicut homines de Venecia, a Modone superius; unus quisque vestrum, quandocunque fueritis requisiti, faciet, secundum quod cuilibet vestrum evenerit faciendum. Postquam vos intraveritis in civitate Candida, usque ad quatuor annos complectos nichil nostro comuni debetis persolvere; sed inde in antea mudua septembris pro uno quoque sexterio de sex sexteriis debetis hic in Veneciis solvere supradicto communi iperperos quingentos salvos in terra, tali quidem ordine, quod unusquisque miles vel pedes teneatur pro sua porcione, sicut sibi evenerit. Debetis etiam dare fortiam et virtutem Duci qui pro nobis et successoribus nostris erit in civitate Candida, ad iustitias et rationes [complendas], tam de predicto redituum, quam de causis aliis, postquam inde notitia vobis data fuerit per Ducem aut suum nuncium. Et si contingerit quod illuc veniremus nos vel successores nostri, recipietis nos cum clero, cruce precedente, et debetis nos secundo et tercio, si voluerimus, procurare. Hec omnia estis iureiurando astricti se1vare bona fide, sine fraude; et hec sacramenta omni quinto anno sine condictione aliqua renovabitis, si inde a Duce vel a suo nuncio fueritis requisiti. Et si ex uobis aliquis vel aliqui (qui) ea non omnia observaverint que supradicta sunt tota possessio quam habebit in insula, debet venire in nostro comuni; verumtamen, quod comune Venecie debeat instituere milites et pedites in locum suum, sicut ipsi fuerunt. Hii sunt milites de sexterio Castellano: Andreas Pantaleo. Nicolaus Mudacio. Marinus Bonci. Marinus Venero. Iohannes de Canale, filius condam Henrici de Canale. Petrus de Canale, filius olim Iohannis de Canale. Petrus Mauro. Leonardus Faletro. Marinus Fusculo. Iacobus Nani. Marcus Cavatorta. Laurencius Signolo. Pasqalis de Putheo. Henricus Segredo. Andreas de Saco. Iohannes Viviano. Et hii sunt pedites eiusdem sexterii: Iohannes Treso. Pelegrinus Marao. Hii sunt milites de sexterio Sancti Marci: Marinus Çane. Marcus Vido. Michael Çancharolo. Symeon de Çentiliana. Marinus Dandulo. Petrus Cauco. Marcus Vilione. Thomas Viadro. Bonus, filius Dandulo. Thomas Gradonico. Dominicus Maureceno. Leonardus Bello. Dominicus Paulo. Iacobus Bethani. Pangratius de Canale. Et hii sunt pedites eiusdem sexterii: Iohannes Constantinus, et Michael, eius filius. Marinus Fuscari. Olricus Fabro. Rainaldus Pellaçarius. Henricus Trivixanus. Marcus Rampani et Andreas Vido. Marinus autem Iusto est miles. Hii sunt milites de sexterio SanctorumApostolorum: Leonardus Faletro. Benedictus Faletro. Iohannes Badoario. Andreas Alberto. Marinus Fuscari. Petrus Dedo. Iohannes Dedo. Iohannes Calbo. Petrus de Vançago. Rogerius Grimani. Marinus Longo. Deodamus Indoso. Marinus Marino. Iulianus Anno. Et hii sunt pedites eiusdem sexterii: Marcus Steno. Nicolaus Ieremia. Petrus Cavalairo et Leonardus Barberio. Hii sunt milites de sexterio Dorsiduri: Ioannes Signolo. Pancratius Faletro. Marcus Iustinianus. Mattheus Grimani. Marcus Manolesso. Leonardus Iulio. Thomas Prando. Ioannes Barbadico. Marinus Caravello. Jacobus Caravello. Ioannes Habraam. Marcus Grimani. Leonardus Cavallero. Petrus Avoluario. Marcus Dodo. Marcus Minio. Iulianus Barastro. Thomas Natali. Petrus Rappani. Petrus Girardo. Et hii sunt pedites eiusdem sexterii: Agapitus Abrahamo. Iacobus Grimani et Andreas Semiteculo. Hii sunt milites de sexterio Sancti Pauli: Petrus Tonisto. Marinus Contareno. Benedictus Contareno. Pancratius Baroccio. Ioannes Aurio. Nicolaus Circopo. Trintinus de Valerio. Nicolaus Rosso. Marinus Vitali. Stephanus Macono. Fuscarus Boniolo. Angelus Boniolo. Marinus Petro. Et hii sunt eiusdem sexterii pedites: Venerandus Vitalis. Iulianus Alaistro et Petrus Donatus. Sanctus Bocassus. Hii sunt milites de sexterio Sanctae Crucis: Nicolaus de Molino. Petrus de Molino, filius quondam Stephani. Iacobus Capello. Petrus de Molino. Benedictus de Molino. Leonardus Fusculo. Ioannes Fusculo. Thomas Lollini. Thomas Docco. Iacobus Tagliapetra. Nicolaus Beligno. Nicolaus Marano. Thomas Signolo. Thomas Petri Bicontolo. Ioannes Rainaldo. Et hii sunt pedites eiusdem sexterii: Iacobus Bicontolo. Iacobus Piccolo. Andreas Vallero. Dominicus Venero et Thomas Vallero. Ego Petrus Ziani, Dei gratia Dux Venetiarum, manu mea subscripsi. Ego Ottavianus Quirinus, iudex, manu mea subscripsi. Ego Ioannes Martinatio, iudex, subscripsi. Ego Rainerius Delphinus, consiliator, manu mea subscripsi. Ego Stephanus Sanudo, consiliator, manu mea subscripsi. Ego Marcus Mauroceno, consiliator, manu mea subscripsi. Ego Andreas Marignoni manu mea subscripsi. Ego Ioannes Barastro, advocator, manu mea subscripsi. Ego Philippus Iusto, camerarius, manu mea subscripsi. Ego Ioannes Barastro manu mea subscripsi. Ego Pancratius Dauro manu mea subscripsi. Ego Dominicus Delphino manu mea subscripsi. Ego Iacobus Marignolli manu mea subscripsi. Ego Benedictus Navaierio subscripsi. Ego Thomas Fentrimio manu mea subscripsi. Ego Marcus Contareno manu mea subscripsi. Ego Daniel Theupulo subscripsi. Ego Nicolaus Faletro subscripsi. Ego Marinus Michaelis subscripsi. Ego Marinus Premarino subscripsi. Ego Nicolaus Girardo, presbyter et notarius ducalisque aule cancellarius, complevi et roboravi.
ΑΝΑΦΟΡΑ
Πηγή (αρχειακή)
-
φύλλο
-
Πηγή (δημοσιευμένη)
Tafel - Thomas, Urkunden 2
σελίδα
129-136
αριθμός
CCXXIX
Πηγή (επιτομή)
-
σελίδα  
-
αριθμός  
-
ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Είδος
-
Θέμα
-
Ημερομηνία
-
Εκδότης
-
ΣΧΕΣΕΙΣ
Πρόσωπα (122)
Θεσμοί (0)
Τόποι (9)